Vattenbesparing & energisparprogram

Vattenbesparing & Energisparprogram

CS Energikontroll AB har arbetat med vattenbesparing och energisparprogram i 30 år. Vårt program har det rakaste och enklaste upplägget i jämförelse med andra koncept. Den besparing som uppstått är konkret, tydlig och är svår att ifrågasätta. I många andra energiarbeten kan det bli mycket cirka-värden. I vissa fall får man ta till rena uppskattningar. Saker som påverkar detta är utrustningens prestanda och samarbetsförmåga med övrig befintlig utrustning. Det är ofta också viktigt att beräkna med daggradskorrigeringar, energiindex och k-värden. När man däremot jobbar med vårt vattensparprogram tittar man enbart på vattenmätar-ställningen. Man jämför endast perioder före och efter monteringen av utrustningen. Självklart kan det finnas hänsynsfaktorer, men tydligheten i besparingen är alltid det våra kunder genom åren har uppskattat. Givetvis finns det andra energisparkoncept som är bra, men vi vill understryka besparingssäkerheten, enkelheten, funktionstryggheten och tydligheten i vårt vatten och energisparprogram.

Vattenbesparing är också ett krävande detaljarbete

För att nå ett bra resultat krävs närmast ett perfektionsarbete. Här kan man tala om ”många bäckar små”-principen. Maximal funktion och besparing kräver rätt utrustning och noggrann kontroll av läckage på samtliga tappställen i fastigheten. Det är också viktigt med miljö och energiinformation till hyresgäster och fastighetsskötare. Dessutom krävs uppföljning och tydlig sparredovisning. Allt detta gör att vattenspar är något som skall ligga tidigt i energiarbetet och ofta kan separeras från annat. Vår vattensparentreprenad med korta återbetalningstider gör definitivt att detta ska räknas till högprioriterat energiarbete. Man ska inte krångla till det mer än nödvändigt. Det finns definitivt inga barnsjukdomar i detta koncept.

Vår unika teknik för vattenbesparing

Vår teknik bygger på ett helhetstänk. Spara vatten och energi men produkterna måste vara funktionella utifrån användarens önskemål och materialet måste få sitta kvar i många år.
DYNAMICS S-TECH som våra produkter har gör att de kan monteras på både nya och gamla blandare. 

Teknisk förklaring

Med modern konstantflödesteknologi (dynamisk begränsning) får fastighetsägaren full kontroll på vattenflödena i fastighetens tappställen samtidigt som användarna upplever en förbättrad vattenkomfort. Detta bidrar ofta till en bättre och behagligare sköljförmåga än tidigare. Konstantflödesteknologin är unik på så sätt att den alltid ger ett maxflöde på t.ex. 8L/min oberoende av var produkten installeras (1-10 bar). Detta är en viktig egenskap då vattentrycket varierar i samhällen, fastigheter och beroende på vatten-nätets belastning.
Konstantflödesteknologin bidrar också till att tryckutjämna fastigheten.

Alla användare får samma vattenkomfort då vi garanterar ett konstant vattenflöde oavsett om man bor på vån. 1 eller vån. 4 (har högt eller lågt vattentryck).

När man monterar vårt material blir de positiva effekterna många:

- Bra fart med god komfort. Anpassad efter användarens behov.
- Maximal besparing på det förbrukande spillvattnet som exempelvis sköljning i kök och i tvättställ, duschning och wc. Detta utgör cirka 70-80% av det vatten vi förbrukar.
- Minimerar bieffekten på det användande vattnet, det vill säga, det vatten med fast målförbrukning. Exempelvis när man fyller olika kärl eller ett glas vatten.
- Bra komfort och inga bieffekter gör att produkterna får sitta kvar i många år.Kalkyl för vattenbesparing 

En enkel tumregel är att ni sparar mellan 15-30% kallvatten och 7-10% på energikostnaden på er befintliga förbrukning. Vid en omräkning till kronor blir besparingen cirka 600-1500 kr/ lägenhet och år. Det kan många av de närmare 1000 olika fastighetsbolag som vi genom åren har arbetat med intyga. Varmvattnet utgör en stor del av driftkostnaden med byte till vår utrustning minskar varmvatten förbrukningen med upp till 50%. Se på cirkeldiagrammet nedan för en mer detaljerad kalkyl och hur ett vanligt resultat ser ut.

Fullservicekoncept

Vi har under de 30 år som vi aktivt har arbetat med detta konstaterat en del saker som vi tagit fasta på. Det finns en mängd olika standarder på såväl blandare och wc stolar. Därför har det visat sig att när kunden enbart beställer vattenbesparande material tenderar det att ta lång tid att montera in samt att det ofta blir mycket materialskick fram och tillbaka. Detta och en del annat gör att vi ser ett stort mervärde av att ni anlitar ett professionellt företag som har stor erfarenhet av den här typen av montage och entreprenader. CS Energikontroll har därför sen många år tillbaka tagit fram ett så kallat fullservicekoncept.

Fullservicekoncept innebär att vi tar hand om hela entreprenaden

  • Avisering

  • Bokning av specialtider (för hyresgäster som vill boka tider)

  • Montering av vatten och energibesparande utrustning i samtliga lägenheter. Rätt utrustning på rätt plats. Rätt typ av perlatorer m.m. Glidarmar, väggfästen, ögleduschar är också några andra exempel på detaljer som dyker upp i samband med montage.

  • Det ingår även ett komplett läckageprogram där alla tappställen och wc stolar läckagekontrolleras. Bottenventiler, manchettpackningar, insatser, käglor och o-ringar är bara ett litet axplock av packningar och läckagematerial som ingår vid entreprenaden.

  • Vi hjälper också till med sparredovisningen. Vi tar fram siffror och redovisar sparresultat.

  • Detaljredovisning ingår också så ni vet exakt vad som gjorts i respektive lägenhet.

  • Man kan även lägga till mycket annat när vi ändå är inne i lägenheterna.

Det är ett mycket prisvärt och komplett erbjudande. Vid ett fullservicekoncept vet ni att ni har en samarbetspartner som har 30 års erfarenhet av att arbeta med hyresgäster och energiutrustning. Ni kan lugnt luta er tillbaka och invänta besparingarna. CS Energikontroll har dessutom en betalningsmodell ”Besparingsavtalet”. I detta avtal tar vi inte ut något fast pris per lägenhet utan kunden betalar endast för den uppnådda besparingen under en överenskommen period. Säkert och tryggt för kunden. Om ni enbart vill köpa material och montera själva går givetvis även detta.

Miljödokument

CS Energikontroll AB är ett företag i fastighetsenergibranschen all basverksamhet bygger således på positiva miljöaspekter på ett naturligt sätt. Vi ska här presentera lite allmän information hur vi arbetar och resonerar med tanke på miljö och kvalite. CS Energikontroll (CS nedan) registrerades 1992 under denna resa har mycket teoretiska och praktiska erfarenheter byggts på. Miljö och kvalité är både kortsiktigt och långsiktigt. Nedan har vi några exempel på miljöplanen vi har. 

Att CS inte använder engångsprodukter på kontoret. CS återvinner exempelvis färgpatroner till dataskrivare. Montagelagen ska använda miljövänliga fetter, oljor och liknande till fordon och servicearbetena ute på fältet. Vi strävar efter att alla våra leverantörer och kunder skall vara seriösa och miljömedvetna. I de fall där vi märker motsatsen gör vi allt vi kan för att påverka dem så att de blir mer miljömedvetna.

Att CS i möjligaste mån använder sig av bränslesnåla fordon.

Att CS i möjligaste mån använder sig av återvinningsbara och miljövänliga produkter i alla led och sammanhang.

 

Alltid källsortera och använda kommunens/bostadsbolagets miljöpolicy. Det kan exempelvis innebära att man åker till återbruket med restmaterial.

Då vårt arbete/produkter (energi) är kärnan i dagens energi och miljö arbeten så är det vår skyldighet att ha ett bra uppföljningsarbete samt god dokumentation så att miljövinsterna fortgår i många år. 

Vi bygger vårt upplägg helt korrekt med hjälp av miljön både mot beställare och hyresgäster. Efteraviseringar, telesupport och informationer av olika slag är saker vi dagligen arbetar med. Att själva utförandet sker med perfektion och kvalité är mycket viktigt då ett bra resultat bidrar till maximala miljövinster och sporrar alla berörda parter att uppnå maximala resultat. Vi har redovisat i detalj hur vi arbetar för att uppnå detta.Ovan var lite av den praktiska miljöplan vi eftersträvar det finns säkerligen mer att göra. Vi jobbar dock med ett dynamisk miljötänk där det tillkommer och förändras under resan. Miljön är det fundamentala i vår verksamhet och själva kärnan i arbetet så vi tar detta på stort allvar och strävar efter att konkret få detta att fungera i praktiken och inte stanna vid ord.

Nedan har vi tagit fram ett enkelt och konkret exempel vad det innebär för miljövinst att arbeta med oss, Vattenspar produkter och vårt fullservicekoncept som bygger på totalitet.
Här visas också vikten av att göra ett noggrant arbete både vad gäller per lgh, tappställe samt läckage och info m.m. Allt för att visa att varje missat tappställe eller läckage kostar mycket mer i miljöslitage än de flesta förstår. Detta redovisar och pratar vi om i stort sett dagligen för att påverka oss alla till ett bättre miljömedvetande.

Exempel där energispar samverkar med miljövinst

För att enkelt förklara miljövinsterna med att montera Vattenspar och jobba med vårt vatten och energieffektiviserings koncept kan följande klargöras.

Vinsterna med att spara kallvatten (kv) är att mindre vatten behöver renas dvs. reningsanläggningar, pumpar etc. behöver arbeta mindre. Dessa anläggningar kräver stor energikapacitet. Energiframställning sliter på miljön. Förvisso beror en del på om man använder sig av förnyelsebara energikällor eller inte, samt en del andra faktorer men generellt så är all energiframställning någon form av åverkan på miljön. Vattnet är renat när det släpps ut men inte bakteriefritt, så ju mindre returvatten till våra sjöar desto renare vatten och bättre miljö.
Belastningen på reningsverken minskar. Detta kan t o m förhindra utbyggnaden av reningsverken i både det inkommande och utgående vattensystemen samt sparar energi i båda verken.

Varmvatten (vv). Allmänna beräkningsgrunder är att till varje m3 vatten som värms 1 grad C åtgår 1,162 Kwh. Ingångstemperaturen på vatten är cirka 7 grader C och för att använda oss av tapptemperaturen där vi har 40 grader C (vi använder oss av tapptemp då det är det vi nu beräknar annars är utgångstemperaturen i systemet 60 grader C). Det går åt 33 grader x 1,162 kwh för att komma upp i de temperaturer vi använder (40 grader C).

Dvs 33 grader C x 1,162 kwh = 38.35 kwh / 90 pga cirka 10% värmeförluster i systemet. Detta innebär att det går åt 42,61 Kwh för att värma vattentemperaturen till 40 grader C.

Varje Kwh vi spar reducerar utsläppet koldioxid med ca 1 kg. På en reducerad m3 vatten spar vi 42,61 kg koldioxid i miljöutsläpp. Av den totala vattenförbrukningen är ca 40 % varmvatten. Om man enligt modellen ovan antar följande: För ett hus med 100 lgh där årsförbrukningen i snitt är 110 m3 och vi skulle reducera förbrukningen med 20 % till 88 m3/lgh. Besparingen 22 m3/lgh innebär att vi varje år skonar miljön med 22 x 42,61 kg koldioxid = 937.42 kg/lgh. För 100 lgh blir således minskningen utsläpp c:a 93,70 ton/år.

För ex 6000 lgh blir minskningen drygt 5622 ton i minskade koldioxidutsläpp/år. Alla dessa faktorer tillsammans gör denna investering till en mycket god gärning för miljön. Dessutom har den en kostnadsmotpol som om Ni vill styrs upp i ett incitamentsavtal vilket är ett fantastiskt sätt att spara miljö och pengar utan att riskera något. Det finns fler miljöaspekter men det krävs mycket tid och parameterhänsyn om man skall dyka ännu djupare i miljöaspekterna. Ni får även mycket mervärde med vårt koncept såväl Ni som era hyresgäster. I våra beräkningar har vi räknat med den energiåtgång samt vad vattnet kostar färdigblandat när dusch, kök och tvättställ används. Detta för att anta att folk använder tempererat vatten på dessa ställen året om. Denna uträkning är tydlig och korrekt. Det är dessutom lätt att räkna fram besparingen i pengar då man bara adderar energipriset per kWh samt vattenpriset på orten vilket är lika med m3-priset x sparade kubikmetrar.

Man kan också räkna på 60 grader som är den vanligt rekommenderade temperaturen på varmvattnet fram till tappstället. För att blanda detta vatten till c:a 40 grader åtgår 62% vv och 38 % kv. Ex. Vi har sparat 20% av 110 m3 = 22 m3 Med 60 grader blir detta följande: 22 x (60-7)x1,162x100/90x0,62 = 42,42 kWh/m3 Som Ni ser blir resultatet i stort sett likvärdigt.

Man spar 1000 – 2000 kWh/bostad/år för ett normalhushåll på ett par personer. Skillnaden beror framförallt på om de redan har nya så kallat sparblandare av olika fabrikat eller sparutrustning av annat fabrikat än Elless. Har man normalutrustning gäller den högre besparingen. Ni kan spara tusentals kWh/lgh och år samt vatten och miljö givetvis. Man kan dessutom minska koldioxidutsläppet flera hundra kilo/lgh och år. Allt enl. ovan angivna exempel. Vi talar om koldioxid då det i vardagstal används ganska flitigt mer rätt är egentligen att säga växthusgaser då det är fler giftiga gaser som spelar in i dessa sammanhang. Vi tyckte dock att koldioxid känner de flesta till och vid en miljöredovisning kan detta vara enkelt att referera till. Vi har lång erfarenhet av dessa områden men det är ändå en mycket komplicerad vetenskap att gå längre än vi ovan presenterat. Vi har egen erfarenhet och kontakter som vi använt oss av men har även tagit in uppgifter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Boverket, Mälarenergi, Svenska Naturskyddsföreningen, m.fl.

MVH
Cenneth Sandås
CS Energikontroll AB

Produktsortiment

Det är ett mycket prisvärt och komplett erbjudande. Vid ett fullservicekoncept vet ni att ni har en samarbetspartner som har 30 års erfarenhet av att arbeta med hyresgäster och energiutrustning. Ni kan lugnt luta er tillbaka och invänta besparingarna. CS Energikontroll har dessutom en betalningsmodell ”Besparingsavtalet”. I detta avtal tar vi inte ut något fast pris per lägenhet utan kunden betalar endast den uppnådda besparingen  under en överenskommen period. Säkert och tryggt för kunden. Om ni enbart vill köpa material och montera själva går givetvis även detta.