OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll &
Ventilationsrengöring

 

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas.

Vi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. Luften vi andas tar vi som en självklarhet och förutsätter att den är bra.

Varför OVK - obligatorisk ventilationskontroll?

Vi människor är också en del av problemet, vi förorenar luften med allt ifrån parfymer till matlagning som påverkar inneluftens kvalitet. Även byggmaterial avger ämnen som förorenar luften, samma gäller möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner. Datorskärmar tillhör de värsta bovarna. Dessutom ger vi ifrån oss koldioxid som andra i vår omgivning tvingas andas in, för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående. Besvär som kunde ha undvikits med en bra ventilation som håller koldioxidhalten på en hälsosam nivå.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar.
Detta kontrolleras vid en ventilationskontroll.

Hur ska en funktionskontroll göras enligt boverket?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.

  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Ventilationsrengöring

Historia

1500-talet     De första sotarna i Sverige anställdes

1897              Skorstensfejamästarföreningen bildades

1960- talet    Behovet av s.k. totalrensning började påtalas

1991              Lagen om OVK, obligatorisk ventilationskontroll, infördes

1994              Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare (RSVR) bildades

2003              Kravet på imkanalsrengöring i bostäder hävdes i och med 
                       "Lagen om skydd mot olyckor".

                       Kravet på rengöring av imkanaler från s.k. storkök och

                       resturangkök kvarstår

Omfattning

 

Att rengöra ventilattonssystem är en grundläggande underhållsåtgärd som alla
ventilationssytem berörs av. Det har dock visat sig svårt att enbart med hjälp av

generella tidsfrister hitta en nivå som passar in för när ett specifikt ventilationssystem i

verkligheten behöver rengöras. Alla system brukas olika, oavsett om de i en teknisk

mening är utförande på ett likvärdigt vis. Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

avser därför med denna branchstandard att fastställa renhetsklasser som är anpassade

efter det faktiska brukandet och som fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal,

besiktningsman och rengörare kan använda för att på objektivt sätt avgöra när ett

rengöringsbehov föreligger. Ettrengöringsbehov omfattar ofta anläggningen i sin

helhet, men kan ocksåföreligga för endast en viss del av systemet.