Takisolering

Isolera med träfiber – Naturens egen isolering – Bygg i Balans med Naturen. Det första man bör göra när man vill sänka sina uppvärmningskostnader är att tilläggsisolera vindsbjälklaget. En god investering som årligen ger sparade energikronor och som samtidigt ger ett högre marknadsvärde på huset. Alla vet att varm luft stiger uppåt, och det gäller förstås även i husen. Den största värmeförlusten beror på att värmen läcker ut genom vinden och yttertaket. Det gäller att ”sätta en mössa på huset”.

Hur kommer det sig att träfiber isolerar så bra?

Tyvärr har många uppfattningen att mineralull(glas/sten) isolerar lika bra som träfiber. Man tänker ”isolering som isolering”, det är väl i stort sett samma sak. Men detta stämmer inte alls.
Nu har det också gått inflation i låga Lambdavärden som tillverkarna har ”uppgraderat”. Sammanfattningsvis beror den stora skillnaden i isoleringsförmåga på tre faktorer.

1) Lufttätheten

Träfibern är en högdensitetsprodukt, dvs. materialet är mycket tätt och har därmed hög densitet. Tack vare den goda tätheten och en tyngd på 35-50 kg/kbm (skiva/lösull) i vägg förhindrar man luftströmmar (konvektion) i isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet. Vid en densitet av 59 kg/kbm har träfiber en luftgenomsläpplighet på 0,10 vid 2 Pa, motsvarande för mineralull är 0,24. D.v.s. träfiber är mer än dubbelt så luftrörelsetätt som mineralull.

2) Värmekapaciteten

Det är den energimängd som åtgår att uppvärma materialet med massan. Är värdet högt, så har produkten således en stor tröghet. Det beskrivs ofta som en bra ackumuleringsfunktion.
Värdet för glasull är 670 joule/kg, stenull har 860, medan Träfiber har ca: 1850! ”Phase Lag” indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid. Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, ju längre tid tar det för värmen att överföras. Träfibern har 4,6 timmar, medan mineralull har 0,6 timmar. D.v.s. träfiber håller värmen mer än 6 ggr bättre än syntetisk isolering.

3) Konvektion

D.v.s. luftrörelser i isolering är normalt ett mycket stort problem. Det leder till energiförluster, risk för kondensation och skador på syllar m.m. i konstruktionen. Träfibern har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet mycket låg inre konvektion. Träfiber består av cellulosafibrer, dvs. växtfibrer, vilka även innehåller luft som bidrar till att binda effekt vid anblåsning. Med andra ord, hela energin i isoleringen blåser inte bort när den utsätts för vindpåverkan.

Mineralull har öppen porstruktur och hög luftgenomsläpplighet, vilket innebär luftrörelser som startar en naturlig konvektion = ökar värmetransporten genom materialet. Detta sker redan vid 40 cm för glasullen och 45 cm för stenullen. Se t.ex. rapporten från det superisolerade flerbostadshuset, ”Kv Seglet” i Karlstad, där det inte räckte med 80 cm stenull, utan man fick kompaktera stenullen ner till 30 cm och sedan komplettera med cellulosafiber! Enligt en rapport från Chalmers Tekniska Högskola, så har cellulosan ett K-värde på 0,033, stenullen 0,044 samt glasullen 0,055. (Stillastående luft har 0,026, man ska ha ett så lågt värde som möjligt). Den naturliga konvektionen (egna luftrörelser) startar vid en temperaturskillnad av 15 grader för glasullen, d.v.s när det är 7 grader varmt ute, vid 22 grader för stenull, d.v.s när det är 0 grader ute, men inte alls för träfibern. Detta medför upp till 25% högre värmeförluster för mineralullen. D.v.s. Mineralull fungerar sämre ju kallare det är

I en annan rapport fick Träfiber L= 0,039, Glasull L=0,066 samt Rockwool L= 0,058.

SP (Statens Provningsanstalt) säger:

”Konstruktioner med cellulosa har i undersökningen visats ha ett lägre fukttillstånd än mineralull. Anledningen kan vara att cellulosaisolering är lufttätare än isolering med minaralull, vilket innebär att materialet försvårar fuktkonvektionen. ”Luftflödet är hälften så stort genom cellulosakonstruktioner”. Dessutom är materialet hygroskopiskt, vilket innebär att fuktsvängningarna dämpas och medverkar till lägre fuktnivåtoppar”.

Naturprodukt

Varma fakta

Tillverkad av ren svensk gran- och tallfiber. Godkänd av ”Sunda Hus”.

Värmen stannar kvar

Har marknadens bästa isolervärde. Bästa möjliga värmelagringsförmåga. Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot andra material. Resultatgaranti på att isoleringen har sitt riktiga L-värde (värmemotståndsvärde).

Luftrörelsetät

Mer än dubbelt så luftrörelsetät som syntetiska material. Hög densitet.

Brandsäkerhet

Innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre. Brinner inte. Leder värme sämre än glas och sten. Avger inga giftiga gaser vid 160 grader. Smälter inte vid 200 grader (glasull).

Byggnadsvårdande

Minimal mögelrisk eftersom träfibern balanserar fukten och vädrar bort den ur byggkonstruktionen. Jämnare luftfuktighet ger ett bättre inomhusklimat. Träfibern har naturligt röthämmande egenskaper. Innehåller inga borsalter.

Miljövänligt-energisnålt

Återvinningsbart. Minimal miljöpåverkan. Tär inte på jordens lagrade tillgångar. Varje kubikmeter trä lagrar två ton koldioxid. Mycket låg energiåtgång vid framställning. Inga kemikalier vid tillverkning.

Ljudisolerande

Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur, vilket ger en effektiv ljudisolering.

Diffusionsöppna konstruktioner

Behöver inte använda plastfolie i huset. Ångbroms som tätskikt. Rätt byggda diffusionsöppna konstruktioner drabbas aldrig av fuktskador.

Minimal ventilation

Ingen luftspalt vid takfoten. Endast nockventilation eller gavelspetsventiler. ”Ett rätt utfört oventilerat tak ger mindre risk för fuktskador och energiförluster” (SP).

Vi har en Resultatgaranti på det praktiska Lambdavärdet 0,039!

Isolerar mycket effektivt

Isolering är stillastående luft. Träfibern är ett luftrörelsetätt material med låg inre konvektion och hög densitet (tung isolering). Det är dessa egenskaper som avgör om ett isoleringsmaterial är effektivt eller inte.

Till skillnad mot syntetiska material, sk mineralull så påverkas inte lambdaklassvärdet (isoleringsförmågan) av fuktig väderlek, ej heller blåser energin bort när denutsätts för vindpåverkan. Träfibern isolerar 25-30% bättre än syntetiska material. Eftersom träfibern har sådan hög densitet och hög lufttäthet behövs ingen plastfolie i konstruktionen. Hög densitet och en tät och homogen fiberstruktur ger även en effektiv ljudisolering

Så här går det till

När ni har bestämt er för att tilläggsisolera er fastighet så kommer vi och gör en förbesiktning om man behöver göra några förarbeten såsom landgångar, sarger eller luftningar. Vi ger er en offert på vår överenskommelse över om vad som skall göras. Från vår lätta lastbil drar vi en slang från lösullsaggregatet till vinden. Den komprimerade träfibern matas in i aggregatet där den ”fluffas upp” och sprutas med lufttryck via slangen upp till vinden där en person befinner sig och fyller på med lösull allt eftersom där det behövs. Denna person har med sig en fjärrkontroll och kan stoppa maskinen eller ändra inställningen. Allt för att kunna utföra bästa möjliga isoleringsarbete. Med lösullen kommer vi åt alla skrymslen, runt ventilationsrör och eldragningar på ett sätt som inte kan åstadkommas med traditionella isolerskivor. Lösullen sluter helt tätt och inga köldbryggor uppstår. Efter arbetet kontrolleras densiteten och tjockleken på isoleringen så att den stämmer överens med typgodkännandet. All personal är specialutbildad och självklart har vi fullständig ansvarsförsäkring när vi utför arbetet.

Behagligt att arbeta med

Träfiberisolering ger minimal irritation på hud och andningsorgan till glädje för dem som handskas med produkten. Själva arbetet ger ytterst begränsade mängder damm.